your location front page ludo download

Toepen Plus 8.1 APK

apk ludo

Toepen Plus Met de Toepen Plus app kun je Rikken, Toepen en Troeven (Kwajongen) op je smartphone, tablet, Chromebook of Android TV.In het laatste geval vindt de besturing plaats via de toetsen op de afstandbediening van de TV.Rikken is een verzameling van verschillende soorten spelletjes. Bij sommige heb je een troefkleur (altijd hoger dan de…

Toepen Plus

Met de Toepen Plus app kun je Rikken, Toepen en Troeven (Kwajongen) op je smartphone, tablet, Chromebook of Android TV.
In het laatste geval vindt de besturing plaats via de toetsen op de afstandbediening van de TV.
Rikken is een verzameling van verschillende soorten spelletjes. Bij sommige heb je een troefkleur (altijd hoger dan de rest), bij andere spelletjes weer niet. De kleur die iemand uitkomt, moet je altijd bijlopen; doe je dat niet, ‘verzaak’ je en dat is een doodzonde! Pas als je de gevraagde kleur niet meer hebt, mag je introeven – maar dat hoeft niet. Je bent ook niet verplicht om over te troeven (dwz: een hogere troef gooien dan al op tafel ligt).
De volgorde van de kaarten is gewoon Aas, Heer, Vrouw, Boer, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. De kaarten zelf zijn niets waard; het gaat bij rikken puur om het aantal slagen dat je (vaak samen met een maat) binnensleept. De vier spelers krijgen elk 13 kaarten (één keer 6 en één keer 7 delen, en nauwelijks schudden, anders krijg je geen interessante spelletjes!). Degene die links van de gever zit, begint met bieden. De volgende spelers mogen om de beurt hoger bieden, maar wie eenmaal ‘pas’ heeft gezegd, mag die ronde niet meer meebieden. Het hoogste bod wordt vanzelfsprekend gespeeld.
Als iedereen past, kun je van alles afspreken: de gever is gedwongen een bod te doen, opnieuw delen (minder leuk) of een alternatief spel spelen: Schoppen Mie. In Rikken is die laatste mogelijkheid ingebouwd.
Toepen is een snel en spannend kaartspel van geluk, inzicht en… bluffen!
Je speelt het met 3, 4 of 5 spelers.
Iedereen begint met 4 kaarten, uit een totaal van 32, ofwel van hoog naar laag gerangschikt: 10, 9, 8, 7, aas, heer, vrouw, boer. De 10 is dus de hoogste kaart.
Het doel is simpelweg om de laatste slag te halen.
Alle spelers starten met 15 punten. De winnaar van de slag krijgt er een punt bij, de verliezers krijgen punten eraf afhankelijk van het aantal malen dat is geklopt. De speler die op 0 komt verliest.
Troeven (ook wel Kwajongen of Boompje leggen) is een eenvoudig spel met grote strategische mogelijkheden dat veel wordt gespeeld in Limburg.
Je speelt het met 4 spelers en altijd met een maat. Noord en Zuid spelen tegen Oost en West.
Troeven wordt gespeeld met 32 kaarten: 7, 8, 9, 10, boer, vrouw, heer en aas, waarbij de aas het hoogst is en de 7 het laagst.
Alleen de plaatjes leveren punten op: boer = 1, vrouw is 2, heer = 3 en aas = 4 punten. Er zitten dus 40 punten in het spel.
Iedereen krijgt 8 kaarten (2 x 4). Na het delen van de eerste 4 kaarten moet de speler links naast de deler troef maken.
Je moet altijd kleur bekennen of troef spelen.
Als je meer dan 20 (ronde)punten haalt win je de ronde en wordt 1 punt afgetrokken van je speltotaal.
Elk team start met 7 punten en de eerste die 0 punten heeft wint het spel.
Deze App biedt 3 mogelijkheden om het spel te spelen:
– Autoplay: de computer speelt tegen zichzelf
– Solitaire: je speelt alleen, tegen computerspelers
– Online: je kunt via de ToepenPlus server online spelen tegen andere spelers op het internet (multi-player). In dit laatste geval is er een chat mogelijkheid om een praatje te maken met de andere spelers.
Ga naar https://toepenplus.eu voor verdere uitleg van de spellen en de werking van deze App.
Veel plezier bij het spelen!With the Toepen Plus app you can Rikken, Toepen and Trump (Kwajong) on ​​your smartphone, tablet, Chromebook or Android TV.
In the latter case, control is done via the buttons on the TV remote control.
Rikken is a collection of different types of games. With some you have a trump color (always higher than the rest), with other games you don’t. You should always match the color that suits someone; don’t you do that, ‘neglect’ you and that’s a deadly sin! Only when you no longer have the requested color can you try it – but you don’t have to. You are also not obliged to surpass (ie: throw a higher trump than is already on the table).
The order of the cards is simply Ace, King, Queen, Jack, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. The cards themselves are worth nothing; it is purely about the number of strokes that you drag in (often together with a measure). The four players each receive 13 cards (6 once and 7 times, and hardly shuffle, otherwise you won’t get any interesting games!). The person to the left of the giver starts bidding. The following players may take turns in bidding higher, but once they have said ‘pass’, they may no longer bid for that round. The highest bid is obviously played.
If everyone fits, you can agree on everything: the dealer is forced to make an offer, share again (less fun) or play an alternative game: Spades Mie. The last option is built into Rikken.
Toepen is a fast and exciting card game of luck, insight and … bluffing!
You play it with 3, 4 or 5 players.
Everyone starts with 4 cards, out of a total of 32, or ranked from highest to lowest: 10, 9, 8, 7, ace, king, queen, jack. The 10 is therefore the highest card.
The goal is simply to make the final move.
All players start with 15 points. The winner of the battle gets a point, the losers get points depending on the number of times that there is a knock. The player who reaches 0 loses.
Trump cards (also called Kwajong or Boompje laying) is a simple game with great strategic possibilities that is often played in Limburg.
You play it with 4 players and always with a mate. North and South play against East and West.
Trump cards are played with 32 cards: 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King and Ace, with the ace being the highest and the 7 the lowest.
Only the images earn points: Jack = 1, wife is 2, Lord = 3 and Ace = 4 points. So there are 40 points in the game.
Everyone receives 8 cards (2 x 4). After dealing the first 4 cards, the player to the left of the dealer must make a trump.
You must always admit color or play trump.
If you get more than 20 (round) points, you win the round and 1 point is deducted from your game total.
Each team starts with 7 points and the first with 0 points wins the game.
This App offers 3 options to play the game:
– Autoplay: the computer plays against itself
– Solitaire: you play alone, against computer players
– Online: you can play online against other players on the internet via the ToepenPlus server (multi-player). In the latter case there is a chat option to chat with the other players.
Go to https://toepenplus.eu for further explanation of the games and how this app works.
Have fun playing!

Download APK(7.69 MB)

This article comes from the Internet and does not representludo supremePosition, please indicate the source for reprinting:https://www.zimorodek.com/8206/toepen-plus-8-1-apk/

ludo ninja